5_3_PH_Frageb. Dokumen. Kommunikation Aufsichtsorgan