PH_4_3_Frageb. Dokumen. Kommunikation Aufsichtsorg.